Regulamin

Regulamin 

REGULAMIN REZERWACJI; 

REGULAMIN UŻYTKOWANIA DOMU LETNISKOWEGO I POBYTU GOŚCI

INFORMACJA PRZEDSIĘBIORCY

Poniższy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (regulamin rezerwacji) został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Usługodawcę usług. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem powyższej strony i zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku PDF (kliknij i pobierz), który umożliwia jego pobranie, odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie.

Andrzej Wierucki prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: 

Andrzej Wierucki W&W Wakacje Nad Morzem ul. Słoneczna 4/26, 72-401 Łukęcin, gm. Dziwnów, woj. Zachodniopomorskie – wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nadzorowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – NIP: 8992450034, REGON: 382176817

Kontakt jest możliwy za pośrednictwem:

a. poczty elektronicznej: kontakt@wakacje-nad-morzem.pl

b. telefonicznie: +48 91 883 52 51

c. pisemnie na adres: Andrzej Wierucki, Hohler Weg 66, 57439 Niemcy

REGULAMIN REZERWACJI

WSTĘP

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa
i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług noclegowych (Najmem Domu Letniskowego), zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych z nich korzystających oraz zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.

2. Regulamin został umieszczony przez Usługodawcę na stronach WWW Usługodawcy
w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

I. Postanowienia ogólne

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

a. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,

b. Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

c. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

d. Usługodawca – Andrzej Wierucki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Andrzej Wierucki W&W Wakacje Nad Morzem, ul. Słoneczna 4/26, 72-401 Łukęcin, gm. Dziwnów, woj. Zachodniopomorskie; NIP: 8992450034, REGON: 382176817, 

Adres do korespondencji: Andrzej Wierucki, Hohler Weg 66, 57439 Attendorn – Niemcy,

e. Usługobiorca – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystający z usług Usługodawcy, Usługobiorca może być jednocześnie Gościem,

f. Gość – osoba korzystająca z usług noclegowych ofertowanych przez „W&W Wakacje Nad Morzem” w Łukęcinie.  Osoba ta może być jednocześnie Usługobiorcą,

g. Formularz rejestracji – formularz internetowy zamieszczony na stronach Usługodawcy, wykorzystywany do rejestracji Usługobiorcy w systemie,

h. Rezerwacja on-line – rezerwacja usług noclegowych (Najmu Domu Letniskowego) dokonywana w systemie w czasie rzeczywistym za pomocą znajdującego się na stronie https://wakacje-nad-morzem.pl/silnika rezerwacyjnego (Internet Booking Engine) dostarczonego przez firmę Hotres.pl,  

i. Dokument autoryzacyjny – dokument przesyłany Usługobiorcy przez Usługodawcę, w postaci elektronicznej, określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym: dane o długości pobytu (najmu), wysokości należności za rezerwowany pobyt oraz określający termin wpłaty przedpłaty (zaliczki) za pobyt w domu letniskowym „W&W Dom w Łukęcinie” zwanym dalej Domem Letniskowym. Akceptacja dokumentu autoryzacyjnego następuje poprzez dokonanie przez Usługobiorcę wpłaty na rzecz Usługodawcy kwoty wskazanej w dokumencie autoryzacyjnym, z którą to chwilą dochodzi pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą do zawarcia umowy Najmu Domu Letniskowego.  

2. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym przy użyciu strony WWW i silnika rezerwacyjnego, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić, że akceptuje jego warunki.

II. Sposób dokonania rezerwacji

1. Celem dokonania rezerwacji on-line, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca, niezbędne jest skorzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych.

2. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu teleinformatycznego możliwe jest po włączeniu w używanej przez Usługobiorcę przeglądarce internetowej opcji akceptowania plików „cookies” oraz wyłączeniu blokady wyskakujących okienek pop-up.

3. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

4. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z Serwisu teleinformatycznego.

6. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:

a. stronę internetową Usługodawcy wakacje-nad-morzem.pli silnik rezerwacyjny (Internet Booking Engine) znajdujący się na stronie internetowej Usługodawcy,

b. złożenie rezerwacji na pobyt w Domu Letniskowym w formie pisemnej drogą elektroniczną (e-mail),

c. telefoniczne złożenie rezerwacji

III. Proces rezerwacji

1. Rezerwacji on-line dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie wymaganej płatności.

2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzach, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

3. Ceny przedstawione w systemie podane są za wynajem Domu Letniskowego za 1 dobę noclegową i są cenami brutto. Ceny mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. 

4. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).

5. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.

6. Po dokonaniu rezerwacji w sposób określony w części II ust. 6 lit. b-c powyżej, Usługodawca prześle na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail Dokument autoryzacyjny, określający każdorazowo ważność oferty i wysokość wymaganej zaliczki (przedpłaty) za rezerwowany pobyt, którego akceptacja następuje poprzez dokonanie wpłaty wskazanej w Dokumencie autoryzacyjnym kwoty pieniężnej.

IV.  Cena za usługi noclegowe

Cennik usług noclegowych domu letniskowego dostępny jest na stronie internetowej Usługodawcy wakacje-nad-morzem.pl/cennik ,  zawierający ceny aktualne w dacie dokonywania rezerwacji oraz w tzw. silniku rezerwacyjnym, także dostępnym na stronie internetowej Usługodawcy. Ceny mogą zawierać również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. 

V. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury

a. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji on-line. Dokonanie płatności jest warunkiem jej potwierdzenia, o czym Usługobiorca zostaje poinformowany. Rezerwacja uważana jest za dokonaną wyłącznie po dokonaniu przedpłaty (zaliczki) w wysokości ustalonej przez Usługodawcę. Wysokość przedpłaty określona jest w warunkach oferty cenowej.

b. Usługobiorca rezerwujący Dom Letniskowy może uiścić kwotę z tytułu przedpłaty (zaliczki), o której mowa wyżej w formie przelewu bankowego lub e-płatności.

c. Przedpłata (zaliczka) winien być wpłacony w terminie określonym w Dokumencie autoryzacyjnym.

d. Autoryzację kart kredytowych oraz rozliczenie płatności obsługuje podmiot zewnętrzny poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem agenta rozliczeniowego kart płatniczych.

e. Należność za Wynajem Domu Letniskowego jest pobierana za cały okres pobytu z góry, na 14 dni przed planowanym przyjazdem Gościa i dokonywana jest przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy.

f. Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Usługodawcy

g. Kaucję zwrotną należy uiscić na 7 dni przed przyjazdem Gościa na rachunek bankowy Usługodawcy. Kaucja jest zwracana w ciągu 7 dni od zakończenia pobytu Gościa na rachunek bankowy, z którego została wpłacona.

Wpłaty krajowe: numer rachunku bankowego w Polskich Złotych (PLN) – Andrzej Wierucki W&W Wakacje Nad Morzem:

ING Bank Śląski S.A.: 65 1050 1575 1000 0097 0893 0335

Wpłaty z zagranicy: numer rachunku bankowego w Euro (EUR) –

Andrzej Wierucki

ING Bank Śląski S.A.

BIC / SWIFT CODE: INGBPLPW

IBAN: PL 23 1050 1575 1000 0097 0331 2075

g. Usługodawca wystawia faktury zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.

VI. Potwierdzenie rezerwacji

a. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez system rezerwacji on-line numeru potwierdzenia rezerwacji albo w chwili otrzymania przez Gościa pisemnego potwierdzenia dokonanej rezerwacji, z zastrzeżeniem postanowień pkt VI b-d   poniżej.

b. Rezerwację uznaje się za dokonaną z chwilą zrealizowania przez Usługobiorcę przedpłaty (zaliczki) za pobyt w Domu Letniskowym, zgodnie z deklarowanym czasem pobytu. Zapłata za pobyt może zostać dokonana przelewem bankowym lub e-płatność.

c. Dodatkowo system rezerwacji on-line generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na adres Usługobiorcy podany w formularzu.

d. Brak wpłaty przedpłaty (zadatku) w terminie określonym w Dokumencie autoryzacyjnym uznaje się za rezygnację Usługobiorcy z rezerwacji najmu Domu Letniskowego oraz skutkuje przyjęciem, że pomiędzy stronami nie doszło do skutecznego zawarcia umowy.

VII. Warunki zmian i anulacji rezerwacji.

A.Rezerwacja dokonana przez stronę wakacje-nad-morzem.pl/ 

Oferta standardowa:

1. anulacja rezerwacji na 120 dni i więcej przed przyjazdem – zaliczka zwracana jest w 75%

2. anulacja rezerwacji na 90 do 119 dni – zaliczka zwracana jest w 50%

3. anulacja rezerwacji na 60 do 89 dni przed przyjazdem – zaliczka zwracana jest w 25%
4. anulacja rezerwacji na mniej niż 60 dni przed przyjazdem – zaliczka nie podlega zwrotowi

Wniosek o anulowanie rezerwacji musi być zgłoszony w formie pisemnej pocztą elektroniczną – kontakt@wakacje-nad-morzem.pl

Przedpłata (zaliczka), pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 100 PLN zostanie zwrócona Usługobiorcy w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Zmiana rezerwacji w zależności od dostępnych terminów na 15 dni przed przyjazdem możliwa – opłata manipulacyjna w wysokości 200 PLN – płatna w ciągu 2 dni na konto bankowe Usługodawcy.

Oferta bezzwrotna:

Zaliczka nie podlega zwrotowi. 

Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Usługobiorcy w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłaconej zaliczki lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej. 

Wniosek o anulowanie, względnie zmianę rezerwacji musi być zgłoszony w formie pisemnej pocztą elektroniczną – kontakt@wakacje-nad-morzem.pl

W odniesieniu do rezerwacji dotyczących okresu szczególnego zainteresowania pobytami, Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w Dokumencie Autoryzacyjnym odmiennych warunków anulowania rezerwacji, a nawet całkowitego wyłączenia możliwości złożenia wniosku o anulowanie rezerwacji.

B.Rezerwacje dokonane przez zewnętrzny portal, np.: booking.com anulowane są na zasadach określonych w ofercie Usługodawcy na danym portalu.

VIII. Warunki zawierania i rozwiązywania umów.

1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług noclegowych (Najmu Domu Letniskowego) przez Usługodawcę określone są wyczerpująco w niniejszym regulaminie, poza tymi wypadkami rozwiązanie umowy możliwe jest wyłącznie za porozumieniem stron, dokonanym pod rygorem nieważności na piśmie. Do dostarczeń będzie używany adres podany przez Usługobiorcę oraz adres do korespondencji Usługodawcy. Obie strony uznają zgodnie, iż preferują pocztę elektroniczną.

2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi noclegowej (Najmu Domu Letniskowego), zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) („Ustawa o Prawach Konsumenta”).

IX. Ochrona danych osobowych

INFORMACJA PRZEDSIĘBIORCY

Andrzej Wierucki W&W Wakacje Nad Morzem

ul. Słoneczna 4/26, 72-401 Łukęcin, gm. Dziwnów, woj. Zachodniopomorskie; NIP: 8992450034, REGON: 382176817, 

dotycząca Państwa danych osobowych

realizująca wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Andrzej Wierucki W&W Wakacje Nad Morzem Andrzej Wierucki W&W Wakacje Nad Morzem ul. Słoneczna 4/26, 72-401 Łukęcin, gm. Dziwnów, woj. Zachodniopomorskie; NIP: 8992450034, REGON: 382176817 (zwany dalej Administratorem).
 2. W zależności od udzielonych przez Państwa zgód i istniejących obowiązków prawnych, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b) c) i f) RODO w celu:
 3. Przygotowania zawarcia i wykonania przez Administratora zawartej z Państwem umowy o świadczenie usług Administratora (w wypadku jej zawarcia) – podstawą prawną przetwarzania jest dążenie do zawarcia umowy,
 4. Marketingu bezpośredniego usług Administratora, w czasie trwania umowy, a także po jej zakończeniu, w celu przedstawienia oferty usług Administratora i ich warunków – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora lub Państwa zgoda.
 5. Wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa, w tym ustawy ordynacja podatkowa i ustawy dotyczące poszczególnych podatków,
 6. Dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową o świadczenie usług Administratora (w wypadku jej zawarcia) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora lub przepis prawa (kodeks cywilny),
 7. Administrator dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w szczególności dokonuje ich profilowania w celu spersonalizowania oferty dla Państwa oczekiwań.
 8. Podanie przez Państwa danych jest:
  a.) dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług Administratora (w wypadku woli jej zawarcia),
  b.) całkowicie dobrowolne w zakresie ich przetwarzania w celu marketingowym.
 9. Przysługuje Państwu także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.
 10. Państwa dane są przetwarzane przez Administratora dla poszczególnych celów odpowiednio z upływem terminu: 

a.   wymaganego przepisem prawa, w szczególności prawa cywilnego i podatkowego

b.   istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora,

c.   przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy świadczenia usług przez Administratora,

d.   obowiązywania udzielonej przez Państwa zgody.

 1. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie:
 2. Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 3. Podmiotom upoważnionym przez Administratora wyłącznie w interesie Administratora i na jego rzecz na podstawie zawartej umowy i w granicach tam określonych, w szczególności zewnętrznym dostawcom usług,
 4. Innym podmiotom na podstawie wyraźnie udzielonej przez Państwa zgody.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub podmiotów posiadających siedzibę na terenie państw obcych, z tym, że Administrator przewiduje możliwość powierzania przetwarzania danych osobowych przez podmioty posiadające siedzibę na terytorium USA w związku z usługami informatycznymi świadczonymi na rzecz Administratora przez takie podmioty.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.
 7. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora mogą Państwo skontaktować się z Administratorem

(Inspektor Ochrony Danych Osobowych) poprzez adres e-mail: kontakt@wakacje-nad-morzem.pl

 1. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

X. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:

a. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,

b. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.

2. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

3. Reklamacja powinna:

a. zostać złożona na adres do korespondencji Usługodawcy lub mailowo na adres kontakt@wakacje-nad-morzem.pl  

b. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Usługobiorcy,

c. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Usługobiorcy.

XI. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Gościa.

3. Data opublikowania uaktualnionego regulaminu rezerwacji – 09.03.2019 r.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Hotres.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Andrzej Wierucki W&W Wakacje Nad Morzem ul. Słoneczna 4/26 Łukęcin 72-401 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
   
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail: kontakt@wakacje-nad-morzem.pl.
   
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
   

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
   
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak: systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
   
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.
   

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
   
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
   
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
   
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
   
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
    
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
    
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
    
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Przetwarzanie Danych Osobowych – Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
   
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
   
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

ING Bank Śląski S.A. i Twisto Polska sp. Z o.o.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Andrzej Wierucki W&W Wakacje Nad Morzem (zwany dalej także: „Usługodawcą”) będąca właścicielem domeny internetowej www.wakacje-nad-morzem.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Andrzej Wierucki; dane kontaktowe – numer telefonu: +48 91 883 52 51 , adres e-mail: kontakt@wakacje-nad-morzem.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Andrzej Wierucki; dane kontaktowe – numer telefonu: +48 91 883 52 51 , adres e-mail: kontakt@wakacje-nad-morzem.pl

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

1. świadczeniem przez Bank na rzecz Usługodawcy usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Usługodawcy przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Usługodawcą, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły płatności przez Usługodawcę, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

1. ING Bank Śląski S.A.

2. Twisto Polska sp. z o.o.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.: rezerwacji pobytu w Domu Letniskowym.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

5. prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

8. Organem nadzorczym wobec Usługodawcy w zakresie danych osobowych jest Generalnegz Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Usługodawcą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Usługodawcą.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy z Usługodawcą, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Usługodawcę.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Usługodawcy przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Usługodawcy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych y Usługodawcą, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabytą przez Panią/Pana usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Usługodawcę, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Usługodawcę i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Usługodawcę a Twisto Polska Sp. z o.o.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA DOMU LETNISKOWEGO I POBYTU GOŚCI

 1. Goście przybywający w Domu Letniskowym proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. Przez cały okres pobytu obowiązuje zasada uszanowania dobrosąsiedzkich stosunków.
 2. Do korzystania z domu letniskowego uprawnione są wyłącznie osoby zgłoszone podczas rezerwacji.
 3. Doba noclegowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach można ustalić podczas rezerwacji inne godziny.
 4. Rezerwacja Domu Letniskowego następuje po wpłacie zaliczki (przedpłaty) stanowiącej 30% całej należności. Wpłata zaliczki stanowi równocześnie akceptację regulaminu. Pozostałą część należności za pobyt należy zapłacić najpóźniej na 7 dni przed przyjazdem Gościa przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy.
 5. W Domu Letniskowym znajduje się pościel oraz komplet ręczników na okres wynajmu dla wszystkich zgłoszonych Gości.
 6. Dom Letniskowy jest przekazywany posprzątany. Sprzątanie w trakcie pobytu oraz wyrzucanie śmieci dokonywane jest we własnym zakresie przez Gości.
 7. Usługodawca prosi Gości o sprawdzenie faktycznego stanu i wyposażenia Domu Letniskowego z listą wyposażenia znajdująca się w Domu Letniskowym. W przypadku z twierdzenia rozbieżności, należy ten fakt zgłosić usługodawcy w ciągu pierwszych 2 godzin pobytu.
 8. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania najmu.
 9. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia Domu Letniskowego Usługodawca prosi Gości o natychmiastowe poinformowanie celem dokonania naprawy lub wymiany. Rekompensata finansowa za ww. naprawę bądź wymianę zostanie naliczono według kosztów rzeczywistych i musi być uregulowana w 7 dni na rachunek bankowy Usługodawcy.
 10. Usługodawca przypomina odpowiedzialności Rodziców za bezpieczeństwo oraz wszelkie skutki działań swoich dzieci.
 11. W Domu Letniskowym obowiązuje cisza nocna od 22:00 do 7:00.
 12. Za rzeczy pozostawione w Domu Letniskowym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i przypomina jednocześnie o konieczności zachowania należytej staranności związanej zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania Domu Letniskowego.
 13. Za pobyt zwierząt nie pobieramy dodatkowej opłaty, z tym, że ich obecność powinna być zgłoszona w momencie dokonywania rezerwacji. Właściciel zobowiązany jest pozostawić Dom Letniskowy w stanie nie wskazującym na pobyt zwierzęcia.
 14. Przebywanie psów na terenie Domu Letniskowego dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień. Na terenie osiedla „Żubrów” na którym znajduje się Dom Letniskowy psy mogą przebywać wyłącznie w kagańcu i na smyczy. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym.
 15. Wynajmujący Dom Letniskowy mogą parkować swój samochód tylko w wyznaczonym miejscu przed Domem Letniskowym lub poza osiedlem „Żubrów”. Miejsce parkingowe jest niestrzeżone.
 16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawiane w Domu Letniskowym a w szczególności za środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, dokumenty lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym bądź unikatowym.
 17. Ze względu na częściowo drewnianą konstrukcję domu letniskowego należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru. Ze względu na bezpieczeństwo zabrania się używania urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domu letniskowego za wyjątkiem sprawnych ładowarek do smartfonów, tabletów czy laptopów.
 18. Grillowanie jest dozwolone na tarasie. Użytkownicy grilla są zobowiązani do pozostawania czystości po zakończonym grillowaniu. Gość musi nabyć węgiel we własnym zakresie.
 19. Na terenie wokół Domu Letniskowego obowiązuje zakaz palenia ognisk.
 20. Na terenie Domu Letniskowego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, w tym e-papierosów. Za złamanie tego zakazu klient będzie obciążony kwotą w wysokości 500 PLN.
 21. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu oraz żądania opuszczenia terenu Domu Letniskowego przez gości nieprzestrzegających regulaminów a w szczególności zakłócających w sposób rażący wypoczynek innym wczasowiczom. (Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu poniesionych kosztów przez Gościa)
 22. Dom letniskowy przekazywany jest posprzątany i w takim stanie powinien być zdany – za zanieczyszczenia wykraczające w sposób rażący poza „normalne użytkowanie” będzie pobierana opłata w wysokości 300 zł celem wynajęcia firmy sprzątającej.
 23. Za dewastacje Domu Letniskowego oraz jego wyposażenia, w tym nieuprawnione użycie gaśnic Usługobiorcy będą obciążani dodatkowymi opłatami.
 24. Dostęp do Internetu za pośrednictwem Wi-Fi oraz telewizji jest bezpłatny. Wszelkie problemy z ich działaniem należy zgłaszać Usługodawcy. Przerwy w dostawie Internetu, telewizji nie będą refundowane i nie są podstawą do obniżenia opłaty za pobyt.

Informacje dodatkowe

 1. Kontakt z Usługodawcą – najpóźniej dzień przed przyjazdem prosimy o kontakt w celu ustalenia orientacyjnej godziny przyjazdu, oraz sposobu przekazania kluczy do Domu Letniskowego.
 2. Zakwaterowanie powinno nastąpić w godzinach od 15.00 do 21.00. Zakwaterowanie w innym terminie wymaga oddzielnego ustalenia.
 3. Wykwaterowanie powinno nastąpić w godzinach od 7.00 do 10.00. Za opóźnienie wykwaterowania pobieramy opłatę umowną w wysokości 50 PLN za każdą rozpoczętą godzinę.
 4. Wszelkie ewentualne spory związane z realizowanymi przez Usługodawcę świadczeniami, w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, rozstrzyga Sąd właściwy według przepisów proceduralnych.
 5. Goście korzystający Domu Letniskowego zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb Usługodawcy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

Data opublikowania uaktualnionego regulaminu – 17.11.2019 r.