Informacje przedsiębiorcy

Andrzej Wierucki prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą:

Andrzej Wierucki W&W Wakacje Nad Morzem ul. Słoneczna 4/26, 72-401 Łukęcin, gm. Dziwnów, woj. Zachodniopomorskie – wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nadzorowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – NIP: 8992450034, REGON: 382176817

Kontakt jest możliwy za pośrednictwem:

a. poczty elektronicznej: kontakt@wakacje-nad-morzem.pl

b. telefonicznie: +48 91 883 52 51

c. pisemnie na adres: Andrzej Wierucki, Hohler Weg 66, 57439 Niemcy

Adres strony internetowej to: wakacje-nad-morzem.pl

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Andrzej Wierucki W&W Wakacje Nad Morzem Andrzej Wierucki W&W Wakacje Nad Morzem ul. Słoneczna 4/26, 72-401 Łukęcin, gm. Dziwnów, woj. Zachodniopomorskie; NIP: 8992450034, REGON: 382176817 (zwany dalej Administratorem).
 2. W zależności od udzielonych przez Państwa zgód i istniejących obowiązków prawnych, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b) c) i f) RODO w celu:
 3. Przygotowania zawarcia i wykonania przez Administratora zawartej z Państwem umowy o świadczenie usług Administratora (w wypadku jej zawarcia) – podstawą prawną przetwarzania jest dążenie do zawarcia umowy,
 4. Marketingu bezpośredniego usług Administratora, w czasie trwania umowy, a także po jej zakończeniu, w celu przedstawienia oferty usług Administratora i ich warunków – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora lub Państwa zgoda.
 5. Wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa, w tym ustawy ordynacja podatkowa i ustawy dotyczące poszczególnych podatków,
 6. Dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową o świadczenie usług Administratora (w wypadku jej zawarcia) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora lub przepis prawa (kodeks cywilny),
 7. Administrator dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w szczególności dokonuje ich profilowania w celu spersonalizowania oferty dla Państwa oczekiwań.
 8. Podanie przez Państwa danych jest:
  a.) dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług Administratora (w wypadku woli jej zawarcia),
  b.) całkowicie dobrowolne w zakresie ich przetwarzania w celu marketingowym.
 9. Przysługuje Państwu także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.
 10. Państwa dane są przetwarzane przez Administratora dla poszczególnych celów odpowiednio z upływem terminu: 

a.   wymaganego przepisem prawa, w szczególności prawa cywilnego i podatkowego

b.   istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora,

c.   przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy świadczenia usług przez Administratora,

d.   obowiązywania udzielonej przez Państwa zgody.

 1. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie:
 2. Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 3. Podmiotom upoważnionym przez Administratora wyłącznie w interesie Administratora i na jego rzecz na podstawie zawartej umowy i w granicach tam określonych, w szczególności zewnętrznym dostawcom usług,
 4. Innym podmiotom na podstawie wyraźnie udzielonej przez Państwa zgody.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub podmiotów posiadających siedzibę na terenie państw obcych, z tym, że Administrator przewiduje możliwość powierzania przetwarzania danych osobowych przez podmioty posiadające siedzibę na terytorium USA w związku z usługami informatycznymi świadczonymi na rzecz Administratora przez takie podmioty.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.
 7. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora mogą Państwo skontaktować się z Administratorem

(Inspektor Ochrony Danych Osobowych) poprzez adres e-mail: kontakt@wakacje-nad-morzem.pl

 1. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – Hotres.pl

Hotres.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Andrzej Wierucki W&W Wakacje Nad Morzem ul. Słoneczna 4/26 Łukęcin 72-401 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
   
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail: kontakt@wakacje-nad-morzem.pl.
   
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
   

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
   
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak: systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
   
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.
   

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
   
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
   
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
   
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
   
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
    
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
    
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
    
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Przetwarzanie Danych Osobowych – Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
   
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
   
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – imoje

ING Bank Śląski S.A. i Twisto Polska sp. Z o.o.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Andrzej Wierucki W&W Wakacje Nad Morzem (zwany dalej także: „Usługodawcą”) będąca właścicielem domeny internetowej www.wakacje-nad-morzem.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Andrzej Wierucki; dane kontaktowe – numer telefonu: +48 91 883 52 51 , adres e-mail: kontakt@wakacje-nad-morzem.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Andrzej Wierucki; dane kontaktowe – numer telefonu: +48 91 883 52 51 , adres e-mail: kontakt@wakacje-nad-morzem.pl

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

1. świadczeniem przez Bank na rzecz Usługodawcy usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Usługodawcy przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Usługodawcą, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły płatności przez Usługodawcę, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

1. ING Bank Śląski S.A.

2. Twisto Polska sp. z o.o.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.: rezerwacji pobytu w Domu Letniskowym.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

5. prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

8. Organem nadzorczym wobec Usługodawcy w zakresie danych osobowych jest Generalnegz Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Usługodawcą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Usługodawcą.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy z Usługodawcą, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Usługodawcę.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Usługodawcy przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Usługodawcy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych y Usługodawcą, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabytą przez Panią/Pana usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Usługodawcę, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Usługodawcę i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Usługodawcę a Twisto Polska Sp. z o.o.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.